کتاب زیست فناوری سیستم های ریشه مویین ترجمه دکتر زینب چقاکبودی و دکتر جابر نصیری توسط انتشارات دانشگاه رازی به چاپ رسید.

کتاب حاضر به طور دقیق به بررسی پیشرفت‌های اخیر در درک ژن‌های جداسازی شده از آگروباکتریوم رایزوژنز، مهندسی متابولیک در تولید آلکالوئیدهای ایندول ترپنوئید، کاربرد الیسیتور و رویکردهای فرآیند کشت جهت افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه، طراحی بیوراکتور و تشدید فرآیند، تولید واکسن و سیستم‌های تحویل دارو و نهایتا سنتز نانوذرات با استفاده از روش کشت‌ ریشه‌ مویین پرداخته است و میتواند دانش خواننده را در زمینه سیستم‌های ریشه‌ مویین و توسعه کاربرد آن به‌طور قابل توجهی به‌روزرسانی نماید.

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_462.html


 

آخرین اخبار