کتاب روش‌های بیومکانیکی برای تمرینات اصلاحی جلد ۱ توسط دکتر فرزانه گندمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی و لیانا چهارمحالی ترجمه شده است.

این کتاب برای متخصصان تمرینات اصلاحی با هدف آموزش چگونگی تشخیص عدم ثبات عضلانی- اسکلتی و بهکارگیری روشهای تمرینات اصلاحی نوشته شده است. کتاب پیشرو برخلاف دیگر متون مربوط به اختلالات عضلانی- اسکلتی و حرکتی، مفاهیم را به روش آسان و بدون استفاده از زبان تخصصی توضیح می‌‏دهد. محتوای کتاب بهصورت یک فرایند گامبهگام (با مثال‏‌های واقعی و مطالعات موردی) گزارش شده است؛ بهگونه‌‏ایکه می‌‏توانید این راهکارها را هنگام معاینه یا بررسی مراجعه ‏کننده بهراحتی درک و اجرا کنید

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_442.html


 

آخرین اخبار