آخرین اخبار

 

 

دکتر شهریارعباسیان مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی بـه مـدت یکسـال به‌عنوان دبیرمنطقـه پنـج ورزش دانشگاه‌ها منصوب شد.


 

آخرین اخبار