آخرین اخبار

 

دکتر شهرام فتاحی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی برای مدت چهار سال به عنوان عضو کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  منصوب شد.

 

آخرین اخبار