آخرین اخبار

دو نفر از اعضای هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه رازی در کمیته علمی همایش امنیت سایبری دانشگاه الاسراء عراق عضویت خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، پیرو امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با تعدادی از دانشگاه‌های عراق، دانشگاه الاسراء جهت برگزاری همایش امنیت سایبری میزبان دو نفر از اساتید دانشگاه رازی خواهد بود.

بر این اساس، دکتر محمود احمدی با گرایش شبکه‌های کامپیوتر و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی دلفت هلند، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و دکتر محمد سعید جهانگیری با گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، دانش‌آموخته دانشگاه تهران و استادیار گروه مهندسی کامپیوتر  به عنوان دو نماینده دانشگاه رازی در این همایش شرکت می‌کنند.

دکتر احمدی در داوری مقالات و کمیته علمی و دکتر جهانگیری در داوری مقالات، عضویت در کمیته علمی و همچنین سخنران کلیدی در این همایش همکاری می‌نمایند.

آخرین اخبار