آخرین اخبار

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد به منظور تکمیل تیم شطرنج جهت اعزام به مسابقات منطقه 5 ورزش کشور ، یک دوره مسابقه انتخابی در روز شنبه 28 بهمن 1402 ساعت 16 در سالن ورزشی شاهد برگزار نماید. 


 


 

آخرین اخبار