آخرین اخبار

دکتر داود گوهری به عنوان دبیر شورای راهبردی دانشـگاه‌هـای اسـتان کرمانشاه در اولین دوره المپیـاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی منصـوب شد.

طی صدور حکمی از سوی دکتر ابراهیم نعیمی سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر داود گوهری معاون دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان دبیر شورای راهبردی دانشـگاه‌هـای اسـتان کرمانشاه در اولین دوره المپیـاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی منصـوب شد. در این حکم امده است:

جناب آقای دکتر گوهری

معاون محترم دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه

با اهدای سلام،

احتراما، نظر به اهمیت ویژه المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشـجویی به عنوان رویـدادي ملی و هدفمند در راستاي ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان دانشگاه‌هاي سراسر کشور، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان دبیر شوراي راهبردي دانشـگاه‌هـاي اسـتان کرمانشاه در اولین دوره المپیـاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی، منصـوب می‌شویـد. لـذا مقتضـی است، بـا حسن تعهـد خود وظیفه برگزاري مطلوب رقابت‌هاي مربوط را به انجام رسانید. امیـد است بـا اتکال به خداونـد متعال و بهره‌گیري از توانمنـدي‌ها و تجارب ارزشـمند خویش، در برگزاري شایسته و باشکوه این رویداد موفق و موید باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند منّان خواستارم.

ابراهیم نعیمی

سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل


 

آخرین اخبار