آخرین اخبار

دکتر محمد جوشقانی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی به عنوان «مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشـجویی شیمی» منصـوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، طی صدور حکمی از سوی دکتر مهدی بادپا مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد جوشقانی به عنوان «مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشـجویی شیمی» منصـوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر محمد جوشقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهـد، دانش، سوابق مؤثر اجرایی و روحیه همکاری و همـدلی با دانشـجویان، به مـوجب این حکم به مـدت یکسـال به عنـوان «مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشـجویی شیمی» منصـوب می‌شوید. امیـد است با اســتعانت ازخداونـد متعال و درسایه جلب مشارکت گسترده دانشــجویان علاقمند، درساماندهی و هدایت ایده‌های خلاقانه و مســتندسازی و انتقال دانش به اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی مؤفق باشید.

مهدی بادپا

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی


 

آخرین اخبار