آخرین اخبار

دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی به ریاست کارگروه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، طی صدور حکمی از سوی دکتر هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر محمدنبی احمدی به عنوان رئیس کارگروه اجرایی موسسه میزبان استان کرمانشاه در اولین دوره المپیاد ورزش‌هاي فناورانه دانشجویی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقاي دکتر احمدي

رئیس محترم دانشگاه رازي کرمانشاه

با اهداي سلام،

احتراما، نظر به اهمیت ویژه المپیاد ورزش‌هاي فناورانه دانشـجویی به عنوان رویدادي ملی و هدفمند در راستاي ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان دانشگاه‌هاي سراسر کشور، جنابعالی علاوه بر مسئولیت برگزاري المپیاد در سـطح آن دانشـگاه به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کارگروه اجرایی موسسه میزبان استان کرمانشاه در اولین دوره المپیاد ورزش‌هاي فناورانه دانشجویی، منصوب می‌شوید. لذا مقتضی است، بـا حسن تعهـد خود وظیفه برنـامه‌ریزي براي برگزاري مطلوب رقـابت‌هاي مربوط را به انجام رسانید. امید است بـا اتکال به خداونـد متعال و بهره‌گیري از توانمندي‌ها و تجارب ارزشمند خویش، در برگزاري شایسته و باشکوه این رویداد موفق و مؤید باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند منّان خواستارم.

با آرزوي توفیق الهی

هاشم داداشپور

معاون وزیر و رئیس سازمان


 

آخرین اخبار