آخرین اخبار

 دانشگاه رازی در نظر دارد بخشی از اراضی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را از طریق مزایده عمومی به صورت مشارکت و اجاره برای سال زراعی 1402-1401 واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ این آگهی در روزنامه تا تاریخ  1401/11/19در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به اداره امور قراردادهای دانشگاه واقع در باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی طبقه همکف مراجعه و یا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34274507 تماس حاصل نمایند.

آخرین اخبار