فعالیت های فرهنگی   

 

نوان فعالیت: اردوهای فرهنگی - دبیرخانه کمیسیون ماده ۱

نام و نام خانوادگی: بهرام جلالی

آدرس الکترونیکی: bahram.jalali.۱۳۶۰@gmail.com

شماره تماس:  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ـ ۰۸۳۳۴۲۷۳۵۴۰  (داخلی ۱۴)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق ۳۰۱

 

 

عنوان فعالیت: کانون های فرهنگی و هنری خوابگاه های دانشجویی

نام و نام خانوادگی: ناهیدالسادات جعفری

آدرس الکترونیکی:  ________

شماره تماس:  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ـ ۰۸۳۳۴۲۷۳۵۴۰  (داخلی ۲۲)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق ۳۰۳

 

 

عنوان فعالیت: تشکل های اسلامی دانشجویان، فعالیت های قرآنی

نام و نام خانوادگی: قدسی موحدیان

آدرس الکترونیکی:  mgh۹۵۴۶۱@gmail.com

 

شماره تماس:  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ـ ۰۸۳۳۴۲۷۳۵۴۰  (داخلی ۱۹)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق ۳۰۳

 

 

عنوان فعالیت: انجمن های علمی دانشجویی

نام و نام خانوادگی: عابدین مرادی

سمت: کارشناس فرهنگی (انجمن های علمی دانشجویی)

آدرس الکترونیکی:  abedin۱۴۲۱@yahoo.com

شماره تماس:  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ـ ۰۸۳۳۴۲۷۳۵۴۰  (داخلی ۲۱)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق ۳۰۵

 

 

 عنوان فعالیت: نشریات دانشجویی

 نام و نام خانوادگی: هاشم پورمحمدی

آدرس الکترونیکی: Hashempormohamadi@yahoo.com

شماره تماس:  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ـ ۰۸۳۳۴۲۷۳۵۴۰  (داخلی ۱۷)

نشانی: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق ۳۰۵

 

 مشاوره دینی و پاسخ به سوالات