معرفی پرسنل

شهریار عباسیان
مدیر تربیت بدنی

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی 
شماره تماس : ۴۲۸۳۲۷۶-۰۸۳
شماره فاکس: ۴۲۸۳۲۷۳-۰۸۳ 
پست الکترونیکی: shahriar_abbasian@yahoo.com

فیروز صوفی
معاون مدير تربيت بدني

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 34274553-۰۸۳ 
شماره فاکس : ۴۲۸۳۲۷۳-۰۸۳ 
پست الکترونیکی: sofy132razi@yahoo.com

ایوب ناصری
کارشناس ورزش آقایان

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : ۳۴۲۸۳۲۶۹-۰۸۳ 
شماره فاکس : ۴۲۸۳۲۷۳-۰۸۳ 
پست الکترونیکی: anaseri.fivb@gmail.com

کیومرث رزلانسری
خدمات
مدرک : 
شماره تماس :
شماره فاکس :
پست الکترونیک : 
.
.
.
  •  
فاطمه امیریان 
کارشناس ورزش بانوان

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : ۳۴۲۸۳۲73-۰۸۳ 
شماره فاکس : ۴۲۸۳۲۷۳-۰۸۳ 
پست الکترونیکی: f.amiriyan.razi@gmail.com

محمدرضا گنجی
خدمات
مدرک : 
شماره تماس :
شماره فاکس :
پست الکترونیک : 
.
.