سالن تشریح

معرفی آزمایشگاه

در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می­ کند. در سالن تشریح گونه های مختلف حیوانات اعم از نشخوارکنندگان، تک سمی ها، گوشتخواران و همچنین پرندگان در جهت اهداف آموزشی و پژوهشی تشریح و قسمت­ های مختلف بدن مورد بررسی و مطالعه دقیق ماکروسکوپیک قرار می گیرد. همچنین نمونه های آناتومیکی از بدن حیوانات به روش های مختلف تهیه شده و برای آموزش دانشجویان و امور تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

  دکتری عمومی دامپزشکی

 
  • کالبد شناسی پایه
  • کالبد شناسی مقایس ه­ای (۱)
  • کالبد شناسی مقایس ه­ای (۲)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

  • اصول تکنیک­ های تهیه نمونه­ های تشریحی

نمای آزمایشگاه