تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دانشگاه

18
بهمن ماه1402
آخرین مهلت دفاع پارسا
21
دی ماه 1402
شروع امتحانات
20
دی ماه1402
پایان کلاس ها
10
مهرماه 1402
حذف و اضافه
3
مهر ماه 1402
شروع کلاس ها
27-28
شهریور ماه 1402
انتخاب واحد