ریاست دانشکده

عبدالرضا نادری فر

ریاست دانشکده

تحصیلات

تماس

سابقه حضور و مسئولیت در دانشکده:

مدرک تحصیلی : دکتری زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی : استادیار

شماره تماس :   ۰۸۳۴۶۲۳3800

سرپرستی دانشکده از سال ۱۳۹7-۱۳۹۴