اعضای هیات علمی گروه مدیریت

محسن یاراحمدی 
استادیار  

 گروه مدیریت

شماره تماس:08346232155
اتاق: -
 

پست الکترونیکی:  m.yarahmadi@razi.ac.ir

محمدرسول الماسی فرد 
استادیار

گروه مدیریت

شماره تماس: 08346232155
اتاق: -
 

 پست الکترونیکی: m.almasifard@razi.ac.ir 

اعضای هیات علمی گروه حسابداری

هومن خسروی 
مربی

گروه حسابداری

شماره تماس: 08346232155
اتاق: -
 

پست الکترونیکی: h.khosravi@razi.ac.ir

احسان رایگان 
مربی

گروه حسابداری

شماره تماس: 08346232155

 

پست الکترونیکی: ehsan.raigan@yahoo.com