کارشناسان

شهرام سیفی

اطلاعات

کارشناس آموزشی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۴۱۲-۰۸۳

shseifi[AT].razi.ac.ir

احمد جمشیدی

اطلاعات

کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۴۱۲-۰۸۳

Ahmad.jamshidi[AT].gmail.com