اساتید همکار در دانشکده علوم و فناوریهای نوین

امیر رجب زاده
استادیار

گروه مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:۳۴۳۴۳۴۱۰-۰۸ 
rajabzadeh[at]razi.ac.ir

محمود احمدی
استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۲۶-۰۸۳ 
m.ahmadi[at]razi.ac.ir

فرهاد مردوخی
استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۳۶-۰۸۳ 
 mardukhi[at]razi.ac.ir

حامد منکرسی
استادیار

     گروه مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۳۰-۰۸۳ 
 h.monkaresi[at]razi.ac.ir

محسن حیاتی
استاد

 گروه مهندسی برق
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۰۴-۰۸۳ 
 hayati[at]razi.ac.ir

حسن مرادی چشمه بیگی
استادیار

گروه مهندسی برق
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۱۴-۰۸۳
hmch۱۵۸۰[at]yahoo.com 

محمد سجاد بیاتی
استادیار

گروه مهندسی برق
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۲۱-۰۸۳  s.bayati[at]razi.ac.ir

غلامرضا کریمی
دانشیار

گروه مهندسی برق
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۱۸-۰۸۳ 
ghkarimi[at]razi.ac.ir

شهرام کریمی
استادیار

گروه مهندسی برق
شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۱۵-۰۸۳
shahramkarimi[at]razi.ac.ir

محمد شریفی پور
استادیار

گروه مهندسی عمران
شماره تماس:-
sharifipour[at]razi.ac.ir

حسن شرفی
استادیار

گروه مهندسی عمران
شماره تماس:-
h_sharafi[at]razi.ac.ir

جهانگیر خزائی
استادیار

گروه مهندسی عمران
شماره تماس:-
j.khazaie[at]razi.ac.ir

محمد حاجی عزیزی
دانشیار
گروه مهندسی عمران

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۱۳۹۹۶
mhazizi[at]razi.ac.ir

حبیب اله صفرزاده
دانشیار

مهندسی مکانیک
شماره تماس: 083-34343004
hsafarzadeh[at]razi.ac.ir

جعفر جماعتی
استادیار

     مهندسی مکانیک 
شماره تماس: ۳۴۳۴۳۰۰۷-۰۸ 
j.jamaati[at]razi.ac.ir

فرشاد رحیم پورجماعتی
دانشیار

مهندسی شیمی
شماره تماس:۳۴۲۸۳۲۶۲-۰۸۳ 
 f_rahimpour[at]razi.ac.ir

یاسر شهبازی
دانشیار

علوم پایه
شماره تماس: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸3
 y.shahbazi[at]razi.ac.ir

میلاد مجتهدی
استادیار

مهندسی مواد
شماره تماس: -
m.mojtahedi[at]razi.ac.ir