تاریخچه گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر سال ۱۳۹۱ در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش نرم افزار)  را ارائه می دهد. تعداد   ۶۷  نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد.امکانات این گروه شامل سایت اختصاصی گروه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه می باشد.

 

اساتید مدعو:

۱_روژیا نیکبزم دانشجوی دکترا کامپیوتر-

۲_بابک عزیزی دانشجوی دکترا رشته کامپیوتر

۳_-سجاد احمدیان دانشجوی دکترا

 

معرفی آزمایشگاه :

آز شبکه در سایت دانشکده برگزار می شود و دارای تمامی برنامه ها و امکانات مورد نیاز است و از فضای تقریبا مناسبی برخوردار است.و از دروس مرتبط با این آزمایشگاه شبکه های کامپیوتر می باشد.

سرفصل دروس

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس  دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

*** برنامه پیشنهادی نیمسال اول رشته مهندسی کامپیوتر***

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

۱

ریاضی عمومی۱

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۳

 

 

۲

فیزیک عمومی۱

۳

پایه

۳۸۱۵۰۰۴

همزمان با ریاضی عمومی۱

 

۳

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۷۲

 

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

۴

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

۱

اصلی

۱۴۲۲۳۷۷

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

۵

کارگاه عمومی کامپیوتر

۱

پایه

۱۴۲۲۱۹۴

 

 

۶

زبان انگلیسی

۳

عمومی

۳۸۱۹۰۰۷

 

 

۷

زبان فارسی

۳

عمومی

۳۸۱۶۰۰۸

 

 

۸

تربیت بدنی ۱

۱

عمومی

۲۲۱۰۰۰۱

 

 

 

جمع کل واحد:  ۱۸  واحد

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال دوم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

۱

ریاضی عمومی۲

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۴

ریاضی عمومی۱

 

۲

فیزیک عمومی ۲

۳

پایه

۳۸۱۵۰۰۵

فیزیک عمومی۱

 

۳

معادلات دیفرانسیل

۳

پایه

۳۸۱۳۰۰۹

ریاضی عمومی۱

 

۴

ریاضیات گسسته

۳

اصلی

۱۴۲۲۲۰۰

ریاضی عمومی ۱-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

۵

برنامه نویسی پیشرفته

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۷۴

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

۶

مدارهای منطقی

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۲۷

 

ریاضیات گسسته-آز مدارهای منطقی

۷

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۴

 

 

 

جمع کل واحد:  ۲۰  واحد

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال سوم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

۱

ساختمان داده ها و الگوریتم ها(ساختمان های داده)

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۲۳

ریاضیات گسسته-برنامه نویسی پیشرفته

 

۲

آمار و احتمالات مهندسی

۳

پایه

۳۸۲۰۰۳۸

ریاضی عمومی ۲

 

۳

زبان تخصصی

۲

اصلی

۱۴۲۲۰۲۴

زبان انگلیسی

 

۴

جبر خطی کاربردی

۳

اصلی

 

ریاضی عمومی ۲

 

۵

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

۱

اصلی

۱۴۲۲۳۷۸

برنامه نویسی پیشرفته

 

۶

آز فیزیک۲

۱

پایه

۳۸۱۵۰۱۲

فیزیک عمومی۲

 

۷

معماری کامپیوتر

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۳۰

مدارهای منطقی

آزمعماری کامپیوتر

۸

اندیشه اسلامی۱

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد:  ۱۸ واحد

 

 

                            

*** برنامه پیشنهادی نیمسال چهارم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

۱

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

۳

اصلی

۱۴۲۲۳۸۰

فیزیک عمومی ۲

معادلات دیفرانسیل-آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

۲

طراحی الگوریتم ها

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۸۲

ساختمان داده ها و الگوریتم ها-ریاضیات گسسته

 

۳

نظریه زبان ها و ماشین ها

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۳۳

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

 

۴

شبکه های کامپیوتری

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۳۹

آمار و احتمال مهندسی-معماری کامپیوتر

سیستم های عامل-آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

۵

آزشبکه های کامپیوتری

۱

اصلی

۱۴۲۲۱۹۲

 

شبکه های کامپیوتری

۶

آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

۱

اصلی

۱۴۲۲۳۷۹

 

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

۷

تربیت بدنی۲

۱

عمومی

۲۲۱۰۰۰۲

 

 

۸

دانش خانواده وجمعیت

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۷

 

 

 

جمع کل واحد:      ۱۷    واحد

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال پنجم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

۱

سیگنال ها و سیستم ها

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۸۷

معادلات دیفرانسیل

 

۲

برنامه نویسی وب

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۹۷

شبکه های کامپیوتری

 

۳

اصول طراحی کامپایلر

۳

تخصصی

۱۴۲۲۰۴۵

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

 

۴

سیستم های عامل

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۳۲

معماری کامپیوتر

آز سیستم های عامل

۵

روش پژوهش و ارائه

۲

اصلی

۱۴۲۲۱۹۵

زبان تخصصی-نیمسال پنجم و بالاتر

 

۷

تفسیر موضوعی قرآن

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۳

 

 

 

جمع کل واحد:    ۱۶  واحد

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال ششم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

زبان های برنامه نویسی

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۸۳

نظریه زبان ها و ماشین ها

 

۲

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۹۲

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

جبر خطی

۳

آز سیستم های عامل

۱

اصلی

۱۴۲۲۰۴۹

 

سیستم های عامل

۴

آز مدارهای منطقی

۱

اصلی

۱۴۲۲۰۲۸

 

مدارهای منطقی

۵

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۴۷

 

 

۶

آز معماری کامپیوتر

۱

اصلی

۱۴۲۲۰۳۱

 

معماری کامپیوتر

۷

پروژه

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۵۱

روش پژوهش و ارائه

 

۸

اندیشه اسلامی۲

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۲

 

 

 

جمع کل واحد:    ۱۷  واحد

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال هفتم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

۱

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۸۱

معماری کامپیوتر

آز ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۲

مهندسی نرم افزار۱

۳

اصلی

۱۴۲۲۰۴۶

برنامه نویسی پیشرفته

 

۳

آز ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۱

اصلی

۱۴۲۲۰۳۶

 

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۴

شبیه سازی(کامپیوتری)

۳

اختیاری

۱۴۲۲۰۹۱

سیستم های عامل- آمار و احتمال

 

۵

انتقال داده ها

۳

تخصصی

۱۴۲۲۱۱۱

شبکه های کامپیوتری-سیگنال ها و سیستم ها

 

۶

مباحث ویژه۱

۳

اختیاری

۱۴۲۲۱۹۷

 

 

۷

انقلاب اسلامی وریشه های آن

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۵

 

 

*** تابستان نیمسال هفتم :     کارآموزی ۱ واحد    درس: اصلی      کد درس:۱۴۲۲۲۰۴       ۲۴۰ ساعت باید منظور گردد.

جمع کل واحد:  ۱۸ واحد +

       ۱۹= ۱ واحد کارآموزی تابستان

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال هشتم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

۱

بازیابی اطلاعات

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۸۶

ساختمان داده ها و الگوریتم-آمار و احتمال مهندسی

 

۲

اقتصاد مهندسی

۳

اختیاری

۲۸۰۱۰۲۶

 

 

۳

اصول طراحی پایگاه داده ها

۳

تخصصی

۱۴۲۲۰۴۷

ساختمان داده ها و الگوریتم

 

۴

نظریه گراف

۳

اختیاری

۱۴۲۲۱۱۵

 

 

۵

مبانی امنیت اطلاعات

۳

تخصصی

۱۴۲۲۳۹۸

شبکه های کامپیوتری

 

۶

اخلاق وتربیت اسلامی

۲

عمومی

۳۸۱۸۰۰۶

 

 

 

جمع کل واحد:   ۱۷    واحد

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: گرایش نرم افزار