کارگاه های علمی

کارگاه یک برنامه آموزشی غیر رسمی است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعی خاص و در قالب آموزش های نظری وعملی تخصصی با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، دانشجویان و نیزکارکنان دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های خصوصی می توانند مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاه باشند.
​​​​​​​

دوره های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

سلسله کارگاه های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

1746

نظام ایده ها و نیازها (نان)

سلسله کارگاه های هفته پژوهش: "کارگاه آشنایی با نظام ایده ها و نیازها (نان)"

1734

Digital Twins for Infrastructure Project

سلسله کارگاه های علمی بین المللی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کارگاه شماره 6 با عنوان «Digital Twins for Infrastructure Project"

1363

آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی

کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی"

1603

بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه

کرسی علمی – ترویجی با عنوان « بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه» (کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی، اشتغال و...

1524

نقد و بررسی نکاح معاطاتی و مسأله ازدواج سفید

کرسی علمی- ترویجی با عنوان «نقد و بررسی نکاح معاطاتی و مسأله ازدواج سفید» در دانشگاه رازی برگزار شد.

1712

بررسی فقهی حق الماره از منظر فقه امامیه

 کرسی علمی – ترویجی با عنوان «بررسی فقهی حق الماره از منظر فقه امامیه» در دانشگاه رازی برگزار شد.

601

«بررسی و نقد دیدگاه آبراهامیان بر نهضت ملی شدن صنعت نفت در کتاب ایران بین دو انقلاب»

نهمین جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان«بررسی و نقد دیدگاه آبراهامیان بر نهضت ملی شدن صنعت نفت در کتابایران بین دو انقلاب» در راس ساعت...

2369

مطالعات فرهنگیِ ادبیات (رویکرد روش‌شناسانه به مطالعات فرهنگی ادبیات بومی غرب ایران)

هشتمین کرسی علمی ترویجی با عنوان«مطالعات فرهنگیِ ادبیات (رویکرد روش‌شناسانه به مطالعات فرهنگی ادبیات بومی غرب ایران)» در راس ساعت 10...

1940

تحلیل فعالیت های ورزشی در فرآیند سلامت افراد جامعه در دوران مختلف بیماری کووید 19

هفتمین کرسی علمی ترویجی با عنوان «تحلیل فعالیت های ورزشی در فرآیند سلامت افراد جامعه در دوران مختلف بیماری کووید 19» ساعت 10 صبح مورخ...

2093