گروه برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

دکتر محمد جوشقانی
 
مدیر گروه برنامه ریزی و نظارت پژوهشی
استاد گروه شیمی معدنی دانشگاه رازی