3199
توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی

اردوی بیستون و صحنه ویژۀ دانشجویان نوورود برگزار شد.

اردوی بیستون و صحنه ویژۀ دانشجویان نوورود به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی برگزار شد.

این اردو در روز جمعه 5 آبان‌ماه ویژۀ دانشجویان پسر و روز جمعه 12 آبان‌ماه ویژۀ دانشجویان دختر صورت گرفت.

آخرین اخبار