مسئول دفتر

جلیل نوربخش
مسئول دفتر

شماره تماس:

۳۴۲۷۴۵۷۸ -۰۸۳ داخلی ۱۱
۳۴۳۴۳۴۱۳ -۰۸۳


شرح وظایف:

  • پاسخ گویی به ارباب رجوع و راهنمایی کردن یا هدایت آنها به کارشناسان یا مدیران حوزه
  • پاسخ گویی به تمامی تلفن‌های حوزه یا ارتباط آن‌ها با کارشناسان یا مدیران حوزه
  • برقراری کردن ارتباط تلفنی برای مدیران حوزه با سایر قسمت‌های دانشگاه و یا کارشناسان و یا خارج از دانشگاه مانند سازمان‌ها و نهادهای مختلف
  • ارسال و دریافت فکس‌های ورودی و خروجی حوزه برای کارشناسان و مدیران و همچنین ارسال و دریافت تمام نامه‌های از حوزه به دبیرخانه و بلعکس
  • یادآوری جلسات به مدیران
  • صدور گواهی یادداشت نامه فرهنگ رازی برای شرکت کنندگان
  • صدور گواهی مشارکت نامه فرهنگ رازی برای شرکت کنندگان
  • تایپ نامه­‌ها و دستورالعمل­‌های واگذرا شده توسط معاونت و مدیران فرهنگی دانشگاه