امور اداری و عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 • امور اداری و عمومی

   

  مهندس علی امیرخانی

  (مدیر امورعمومی پردیس)
   

   آقای حمید مرادی 

  (مدیر امورعمومی دانشکده کشاورزی)
   

   خانم دکتر آنیتا یاقوتی پور

  (مدیر امورعمومی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)
 • امور مالی و حسابداری

   

  آقای مهندس سهراب منوچهری

  (رئیس حسابداری)
   

   خانم کبری هندسی

  (کارشناس حسابداری)
 • دفتر حوزه ریاست

   

  آقای فخرالدین چراغی

  (مسئول دفتر ریاست پردیس)
   

  آقای چنگیز کمری 

  (خدمات حوزه ریاست)
 • پژوهشی

   

  آقای مهندس مسعود خدایاری

   (کارشناس پژوهشی)
   

  خانم مهندس مریم امیری

   (کارشناس پژوهشی)
 • واحد شبکه و IT

   

  آقای مسعود مرادی بیله هویی

  (مسئول سایت کامپیوتر)
   

  مهندس میثم سلطانی 

  (کارشناس فناوری اطلاعات)
 • حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   روسای اداره آموزش

   

  خانم سمانه بهاری

  (دانشکده کشاورزی)
   

  خانم عاقله افشاری

  (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

   کارشناسان اداره آموزش 

   

  خانم فاطمه آقابابایی

   

   خانم فاطمه سعادت نیا

   

      آقای نعمت خدایاری

 • کارپردازی

   

  آقای نعمت رحیمی کیا

  (کارپرداز)
   

  آقای کامران حسین زاده

  (مسئول فروش)
 • مدیر کتابخانه

   

  آقای فرخ نمکی

  مدیر کتابخانه
 • مسئول گلخانه

   

  آقای دکتر علیرضا زبرجدی

  مسئول گلخانه
 • گروه مهندسی آب

   

  آقای دکتر حسین میرزایی

  (کارشناس گروه)
 • مسئول بانک بذر

   

  آقای دکتر صحبت بهرامی نژاد

 • مسئول انبار

   

  آقای محمدرضا عزیزیان

  (انباردار)
   

  آقای مهندس مجید سلطانی

  (امین اموال)
 • گروه ترویج

   

  خانم دکتر خدیجه مرادی

  (کارشناس گروه)
 • گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

   

  آقای مهندس نریمان رشیدی

  (کارشناس گروه)
   

  خانم مهندس نشمینه فتحی

  (مسئول آزمایشگاه هرباریوم)
   

  خانم دکتر آنیتا یاقوتی پور

  (مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی)
   

  خانم مهندس مژگان ملصقی

  (مسئول آزمایشگاه کشت بافت)
   

  آقای بهروز امیری

  (مسئول آزمایشگاه زراعت)
 • گروه علوم ومهندسی خاک

   

  خانم مهندس نسرین کاظمی

  (کارشناس گروه)
 • گروه علوم دام

   

  آقای دکتر صوفی دارابی

  (کارشناس گروه، مسئول آزمایشگاه پشم و پوست)
   

  آقای دکتر شهاب پاینده

  (کارشناس گروه، مسئول آزمایشگاه ژنتیک)
 • گروه منابع طبیعی

   

  آقای مهندس مرتضی صدر

  (کارشناس گروه)
 • گروه مهندسی مکانیک

   

  آقای مهندس یوسف خزایی

  (کارشناس گروه)
   

  آقای مهندس مجید سلطانی

  (کارشناس گروه)
 • گروه گیاهپزشکی

   

  خانم مهندس شیوا قنبری

  (کارشناس گروه، مسئول آزمایشگاه بیماری شناسی)
 • سلف سرویس

   

  آقای اسحاق کاظمی

  (مسئول سلف سرویس زیتون پردیس کشاورزی)