2389

برگزاری اولین جشنواره غذای سبز باغچه سبز دانشگاه رازی

برگزاری اولین جشنواره غذای سبز باغچه سبز دانشگاه رازی

این جشنواره در تاریخ 1400/7/7 در محل باغچه سبز پردیس کشاورزی با همکاری خانم ملکی داور بین المللی برگزار شد و نفرات برتر انتخاب شدند.

نگارش: پروانه خانی 1400/7/11

   

 

  

 

 


شناسه : 1471839