2333
کاری از انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی

اجرای اولین دیوار سبز (داخل دانشگاه) دانشگاه رازی

نام پروژه: دیوار سبز

مجری طرح: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

حامیان طرح: معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی و گلخانه پاندو

ایده پردازان طرح: دکتر شهپر گراوندی-عضوهیئت علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

مهندس سمانه سنجابی- دانشجو دکتری توسعه کشاورزی و دبیرانجمن علمی دانشجویی

اساتید مشاور انجمن علمی دانشجویی: دکتر کیومرث زرافشانی_دکتر علی اصغر میرک زاده

ویژگی های طرح: مساحت 3مترمربع در قالب 4 پانل و 48 گلدان

گل های مورد استفاده: گندمی(12 گلدان)، پیله آ(16 گلدان)، نانوک(12 گلدان) و گل سنگ(8 گلدان)


شناسه : 4814941