کمیته سیما و منظر

شرح وظایف کمیته سیما و منظر:

 • ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر دانشگاه.
 • انجام مطالعات لازم در راستای بهبود سیما و منظر شهر و یکسان ­سازی سیمای شهری و ارائه راهکارهای مناسب
 • اولویت ­بندی فضاهای دانشگاهی جهت انجام مطالعه و اقدامات بهسازی سیما و منظر دانشگاهی
 • بررسی و به کارگیری رویکردها و روش‌های نوین برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ­ها و عملکردها
 • بررسی و تأیید طرح‌های مورد ساماندهی در سیما و منظر شهری دانشگاه
 • تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره‌های دانشگاه، کف­ سازی بستر معابر پیاده ­راهی، پیاده­ روها، با عنایت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سایر ویژگی ­های تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و جداره ­ها و کف ­سازی معابر پیاده­ راهی یا پیاده ­راه­ها با اولویت بکارگیری مصالح بومی
 • تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای دانشگاهی (معابر، میادین، پهنه­ ها و بناهای مهم برحسب لوکس)
 • تدوین ضوابط و استاندارد­های بومی، اندازه­ ها و فواصل میان مبلمان شهری
 • تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگه داری، بهسازی، مرمت، بازسازی و نوسازی نماها، جداره­ ها و کف ­سازی معابر
 • تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهری و طراحی معابر و پیاده­ روها و پیاده­ راه­ ها و مسیرهای دوچرخه در فضاهای دانشگاهی
 • تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل­ های مورد نیاز در خصوص نحوه مکان یابی، نحوه استقرار، جنس، رنگ، فرم تابلوهای شهری در دانشگاه
 • طراحی و احداث محوطه‌های جدیدالاحداث در دانشگاه و ارائه نظر مشورتی در خصوص توسعه فضای سبز