قابل توجه دانشجویان عزیز: برای ارتقا و بروز کردن سیستم های آموزشی و پژوهشی دانشکده و همچنین نیازمندیهای دانشجویان از قبیل نرم افزارهای کمک آموزشی و درسی به آقای شاهو رحیمی نسب (آموزش) مراجعه نمایید.

آخرین اخبار