دانشگاه زنجان بر اساس آئین نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، از میان دانشجویان کارشناسی ورودي نیمسال اول 1399 که در 8 نیمسال فارغ التحصیل می شوند، دانشجویان کارشناسی ورودي 1400 که در شش نیمسال فارغ التحصیل میشوند و دانشجویان دورشته اي ورودي 1398 که در 10 نیمسال فارغ التحصیل می شوند تعداد محدودي را بدون آزمون جهت ورود به دوره هاي کارشناسی ارشد می پذیرد. ​​​​​​​

کسب اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار