دانشگاه رازی در اجرای سياست‌های هدايت وحمايت از دانشجويان برتر برای ورود به مقطع كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه‌های شورای هدايت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشي دانشگاه، برای سال تحصيلي 1403-1404از بين دانشجويان ورودی سال 1399و ورودي‌های نيمسال دوم 1398كه جزء بيست درصد برتر دانشگاه رازی هستند و همچنين از ميان بيست درصد برتر ساير دانشگاه‌های مورد تأييد وزارت علوم، در كليۀرشته هايي كه از طريق آزمون سراسری پذيرش دانشجو دارد، به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوطه، دانشجو مي‌پذيرد.

 

آخرین اخبار