ثبت نام و اسکان خوابگاه فقط به صورت حضوری در محل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود صورت می گیرد.لطفا از واریز هرگونه وجه برای رزرو خوابگاه خودداری نمایید.

آخرین اخبار