دانشگاه رازی، اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

اداره رفاه


صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هر ساله برابر ضوابط و مقررات و اعتبارات تخصیص یافته ، تسهیلاتی را بصورت وام تحصیلی ، ضروری ،  ویژه دکتری ،  مسکن (متاهلین) ، به دانشجویان نوبت اول و وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم ارائه می نماید.