برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی آمار

 

مقطع کارشناسی

  1. برنامه هفتگی  گروه آمار در سال تحصیلی 4022

مقطع تحصیلات تکمیلی

  1. برنامه هفتگی  گروه آمار در سال تحصیلی 4022برنامه امتحانی گروه آمار در نیمسال 4022

      

        

شماره تماس : 08334274561