بخش اداری

سعید اسدی
مدیر امور عمومی
شماره تماس : 34279303 - 083
تماس داخلی : 202
شماره اتاق : 19
 
حیدر بهرامی
حسابدار
شماره تماس : 34279304 - 083
تماس داخلی : 300
شماره اتاق : 5
مجتبی اکبری
سرپرست اداره پژوهش
شماره تماس : 34279305 - 083
تماس داخلی : 206
شماره اتاق : 3 
سهراب پاکدل
مسئول دفتر ریاست دانشکده
 شماره تماس : 34279298 - 083
 تماس داخلی : 204
شماره اتاق : 16
مرتضی عزیزی
کارپردازی
شماره تماس : 34279295 - 083
تماس داخلی : 208
شماره اتاق : 4
حمیدرضا سماعی فر
اموال - سایت تحصیلات تکمیلی
 شماره تماس : 34274573 - 083
 تماس داخلی : 205
شماره اتاق : 25

                                                                                     واحد آموزش

آریا سنجری
مدیر آموزش
شماره تماس : 34279297 - 083
تماس داخلی : 301
شماره اتاق : 6
امین جلاسی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : 34279297 - 083
تماس داخلی : 302
شماره اتاق : 7
لیلا غلامی
کارشناس گروه فیزیک
شماره تماس : 34274556 - 083
تماس داخلی : 250
شماره اتاق : 312
میترا بختیاری
کارشناس گروه زیست شناسی
شماره تماس : 34274545 - 083
تماس داخلی : 260
شماره اتاق : 
شهناز کرمی
کارشناس گروه ریاضی
شماره تماس : 34274569 - 083
تماس داخلی : 220
شماره اتاق : 102
فرخ لقا ولی پور
کارشناس گروه آمار
شماره تماس : 34274561 - 083
تماس داخلی : 240
شماره اتاق : 205

                                                                    کارشناسان آزمایشگاه (گروه فیزیک)

سمیه بدرخانی
کارشناس آزمایشگاه  فیزیک پایه 2
شماره تماس : -
تماس داخلی : 316
شماره اتاق : 340
مژگان بهرامی
کارشناس آزمایشگاه هواشناسی و آزمایشگاه فیزیک پایه 2
شماره تماس :  - 
تماس داخلی : 316
شماره اتاق : 304
رضا حرمی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه 1
شماره تماس : 34274556 - 083
تماس داخلی : 250
شماره اتاق : 312
اوین رضایی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه 1
شماره تماس : 34274556 - 083
تماس داخلی : 250
شماره اتاق : 312

                                                                    کارشناسان آزمایشگاه (گروه زیست شناسی)

زهره امیری
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی
شماره تماس : - 
تماس داخلی : -
شماره اتاق : -
نسیم خزایی
کارشناس آزمایشگاه بیوسیستماتیک گیاهی و آزمایشگاه جانوری
شماره تماس :  - 
تماس داخلی : 
شماره اتاق : 
الهه چقامیرزایی
کارشناس آزمایشگاه 
شماره تماس :  - 
تماس داخلی : 
شماره اتاق :