اعضای هیات علمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی اقتصاد(صنعتی)، دانشگاه تربیت مدرس(1388-1384)

کارشناسی ارشد اقتصاد(انرژی)، دانشگاه تهران(1384-1382)

کارشناسی اقتصاد(پول و بانکداری)، دانشگاه شهید بهشتی(1382-1378)          

 

زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

اقتصاد خرد پیشرفته، اقتصاد صنعتی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد منابع و اقتصاد انرژی

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصاد منابع طبیعی 1612232 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصادخرد 1612061 4 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادخرد 1612061 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اقتصاد انرژی 1612167 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد خرد1 1612012 4 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد منابع 1612048 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1