اعضای هیات علمی

نادر امیری

نادر امیری

نادر امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1622039 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1622012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
جامعه شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1622039 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1622012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های جامعه شناسی 1 1622072 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تغییرات فرهنگی 1 1622090 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1622013 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 1622006 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1