اعضای هیات علمی

مجتبی احمدی

مجتبی احمدی

مجتبی احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک 1416267 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
بیوتکنولوژی محیط زیست 1416348 3 01 نامشخص 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک 1416267 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
بیوتکنولوژی محیط زیست 1416348 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1