اعضای هیات علمی

محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 332
اتاق: 219
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

مبانی احتمال

احتمال 1

 

دروس ارایه شده در ترم جاری:

   1. روش های ناپارامتری. آزمون علامت و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون 

      تمرین آزمون علامت نمونه زوجی و رتبه ای علامت ویلکاکسون

      

   2. احتمال 1

   3. آمار و احتمالات مهندسی

   4. آمار 1 (اقتصاد) 

 

 

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
احتمال 2 2020186 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روشهای چند متغیره ی پیوسته 1 2020149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
احتمال 1 2020082 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
احتمال 1 2020183 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمارواحتمال مقدماتی 2020182 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
احتمال 1 2020082 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
احتمال 1 2020082 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1