اعضای هیات علمی

احسان اله افشاری صفوی

احسان اله افشاری صفوی

احسان اله افشاری صفوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای درونی دامهای بزرگ 1212163 4 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 01 هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته پنج شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته پنج شنبه (11:00 - 13:00 ) نامشخص ترم اول 1396
عملیات اصول معاینه دام 1212260 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ 1212174 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ 1212174 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1