آیین نامه ها و فرمها

آیین نامه ها و فرمهای مرتبط با امور آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی

کاربرگ های آموزشی

کاربرگ های اداری

کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

 دکتری عمومی دامپزشکی:

آیین نامه دکترای عمومی دامپزشکی (DVM)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (قدیمی)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (بازنگری شده)

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

آیین نامه میهمانی و انتقال دوره های کاردانی و کارشناسی

 کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی:

 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی

 دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام:

آئین نامه آموزشی دوره ی دکتری تخصصی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

 فرم معرفی دانشجو برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی

 کاربرگ ۱ درخواست ارائه خدمات از واحد تاسیسات

 کاربرگ ۲ درخواست ارائه خدمات از واحد تاسیسات

 طرح درس عملی

 اطلاعیه سمینار دکتری

 صورت جلسه آزمون جامع

 برنامه چهار ساله دوره دکتری

 اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد

 کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما

 برنامه دو ساله دوره کارشناسی ارشد

 درخواست تغییر رشته کارشناسی ارشد

 کاربرگ اخذ تایید مقاله مستخرج از رساله

 کاربرگ درخواست تغییر عنوان پروپوزال

 گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

 درخواست تأییدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات 

 درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاعیه ارشد

 درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاعیه دکتری

 کاربرگ ارسال پروپوزال مصوب در گروه آموزشی

 کاربرگ تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 کاربرگ معرفی دانشجویان خارج از گروه آموزشی به مدیر گروه

 کاربرگ اعلام دریافت نسخه صحافی شده یا لوح فشرده پایان نامه

 کاربرگ درخواست تغییر اعضای کمیته راهنمایی و مشاوره پایان نامه