مرکز پژوهشی آب رازی 

 


با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به مسائل آب کشور از جنبه‌های مختلف علمی و نیز اهمیت مدیریت منابع و مصارف آب در استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و باغداری ایران، لزوم پژوهش و اجرای طرح‌های مرتبط با آب سطحی، زیرزمینی و مصارف مرتبط با آن، سازه‌های مطرح در این زمینه و ... در مرکز پژوهشی آب رازی در ابعاد مختلف بررسی می‌گردد.
اهداف و آرمان ها:  مرکز پژوهشی آب رازی در زمینه‌های مختلف آمادگی خود را برای خدمت به صنعت آب کشور و استان کرمانشاه اعلام می‌دارد.

  • انجام طرح‌های پژوهشی
  • بررسی و شناسایی و رفع نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرایی کشور و مخصوصا استان کرمانشاه
  • ارتباط با سایر مؤسسات و دستگاه‌های اجریی به صورت فعال و سازنده و نیز جوامع علمی ـ پژوهشی داخل و خارج از کشور
  • تهیه و توسعة نرم افزارهای تخصصی و برنامه های مورد نیاز در صنعت آب
  • شناخت و ارائه فناوری‌های جدید
  • انتشار یافته‌های علمی در قالب برگزاری کارگاه، سمینار و دوره‌های تخصصی از جمله "طرح توانمندسازی مهندسین آب کشور"
  • انجام خدمات مشاوره ایی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی آب