مرکز مطالعات تاریخی( اسناد،آرشیو و موزه)

                                                              

 

طرح تأسیس  مرکز مطالعات تاریخی( اسناد، آرشیو و موزه) دانشگاه رازی  در جلسه 28/4/1399  هیأت رئیسه دانشگاه و در تاریخ24/11/1400 در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب رسید و دکتر روح اله بهرامی (عضو هیأت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی) به عنوان مؤسس و مدیر این مرکز انتخاب شدند و تا زمستان 1400 این مسئولیت را عهده­دار بودند. در حال حاضر، دکتر مهدی عزتی (عضو هیأت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی) به عنوان مدیر مرکز منصوب شده اند.
مرکز مطالعات تاریخی اسناد،آرشیو و موزه دانشگاه به منظور توسعه و تقویت علوم انسانی و مطالعات تاریخی و فرهنگی با بهرمندی از ظرفیت­ها، تخصص­ها و مهارت­های آموزشی در زمینه اسناد و مدارک تاریخی نهاد­های علمی(دانشگاه رازی) تحت نظارت گروه علوم تاریخی و انجمن ایرانی تاریخ با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رازی و در قالب یک طرح علمی و اجرایی بر اساس اهداف و کارکردهای زیر تأسیس شده است:
اسناد و مدارک تاریخی منبع شناخت هویت و فهم و شکل گیری دگرگونی­ها و تحولاتی است که در عرصه حیات انسانی رخ می دهد. بدون تردید بازنگری، شناخت و چگونگی این تحولات و دگرگونی­ها در جوامع انسانی با عنوان رهآورد تکاپوی انسان جز در نگاه به گذشته و نقد هویت تکوین یافته مقدور نخواهد شد. جامعه انسانی در همه عرصه­ های وجودی مختلف حیات خویش در جستجوی راهی به منظور فهم حرکت خویش و اهتمام برای نوسازی و تکامل راهی است که می­پیماید. فهم و شناخت تحولات تاریخی و هویت تکوین یافته انسان در مسیری که پیموده است جز از طریق اسناد و مدارک باز مانده از این تحولات میسر نخواهد شد.از این رو این مرکز دو رسالت عمده برای خود تعریف کرده است؛ اول گردآوری اسناد و مدارک کرمانشاه و مطالعات کرمانشاه شناسی و دیگری گردآوری و ساماندهی اسناد آموزش عالی در غرب کشور به ویژه دانشگاه رازی به عنوان مادر بسیاری از مراکز آموزشی در غرب کشور است.  بدیهی است که شناخت سرگذشت دانش و دانشگاه­ها، سرشت و خدمات علمی و آموزشی نهادهای­ علمی جز در پرتو گردآوری منابع و اسناد تاریخی و مطالعه هزاران هزاران برگ اسناد و مدرک علمی و آموزشی که در مراکز و مؤسسات متعدد اعم از نهادهای وزارت علوم، نهادهای سیاسی، نهادهای برنامه­ریزی و نهادهای قانونی و مدنی در استان و در سطح ملی و منطقه­ای وجود دارد، ممکن نخواهد بود.
ا