تشکل های اسلامی دانشجویان

ردیف نام تشکل سال تأسیس نام دبیر آخرین تاریخ انتخابات
1 بسیج دانشجویی ۱۳۶۷ امیرحسین رضایی مهر 1402.03.31
2 جامعه اسلامی دانشجویان ۱۳۷۲ سینا پروائی 1401.09.13
3 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل ۱۳۹۴ علی محمولی اسدآبادی 1401.04.12
4 انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه 1400 محمّدهادی ترکاشوند 1401.03.02