تشکل های اسلامی اساتید و کارکنان

ردیف نام تشکل نام دبیر/مسئول عنوان پرسنلی
1 انجمن اسلامی مدرسین دکتر جلیل صحرایی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه
2 بسیج اساتید دکتر محمّدابراهیم نوریان سرور عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
3 بسیج کارمندی حاج حسین عزیزی فرمانده حوزه ۳ بسیج کارمندی