نخستين شرکت حوزه دارو و فرآورده هاي پيشرفته تشخيص و درمان غرب کشور - دانشکده دامپزشکی


 

 

 

 

 

 

نخستين شرکت حوزه دارو و فرآورده هاي پيشرفته تشخيص و درمان غرب کشور در مرکز رشد دانشگاه رازي فعال است اين شرکت تاکنون 27 محصول دانش بنيان توليد کرده است که بخشي از آن به خارج از کشور صادر مي شود.

آخرین اخبار