بازدید مدیر دفتر فنی دانشگاه از مشکلات عمرانی و تاسیساتی دانشکده - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

به همت معاون اجرایی دانشکده، مدیر و مسئولین محترم دفتر فنی از مشکلات فنی و عمرانی دانشکده بازدید به عمل آوردند. دکتر هادی چراغی معاون اجرایی دانشکده طی یک گزارش، مشکلات عمرانی دانشکده را توضیح داده و درخواست تسریع در انجام امور را داشت. در این بازدید میدانی، دکتر ایمان عشایری مدیر دفتر فنی دانشگاه از نزدیک مشکلات دانشکده را مشاهده و دستور پیگیری را صادر نمود.

آخرین اخبار