1404
دکتر عبدالله چاله چاله ، دکتر فرزاد دبیریان

تبریک به مناسبت ارتقا مرتبه علمی دو تن از اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی مهندسی


 


 


شناسه : 6582561