18 01 2021
787

زمان برگزاری مرحلـه ملی سـی و پنجمین جشـنواره سراسـری قرآن و عـترت دانشجویان اعلام شد.

مرحلـۀ ملی سـی و پنجمین جشـنوارۀ سراسـری قرآن و عـترت دانشجویان به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی برگزار می گردد.

 

  • آثار بخش آوایی (قرائت تحقیق و ترتیـل) بر اساس قرعه های تعیین شده در آیین نامه اجرایی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ به نشانی الکترونیکی: quranmsrt.ir@gmail.com ارسال شود.

 

  • آزمون رشته های حفظ (۵،۱۰،۲۰، کل قرآن کریم) به صورت غیر حضوری و بر اساس آیین نامه اجرایی  از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۱ بهمن ماه برگزارخواهد شد.

 

  • آزمون رشته های بخش معارفی به صورت غیر حضوری نیمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شـد.

- فایـل تعـدادی از منابع درسایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسترس شرکت کنندگان می باشد.

 

  • آثار برگزیدۀ مرحلۀ سراسـری در سایر بخش های ادبی، هنری، پژوهشـی و فناوری جهت داوری ازسوی دبیرخـانه مرکزی مسـتقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی به دبیرخانه مرحله ملی ارسال و معرفی خواهند شد.

آخرین اخبار