12 07 2021
561

تمدید زمان برگزاری بخش معارفی سی و ششمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان

1400/05/18

زمـان برگزاری آزمون بخش معارفی (شامل 7رشته: آشنایی با احادیث اهل بیت/حفظ موضوعی قرآن کریم/ آشـنایی با ترجمه وتفسـیر قرآن کریم/ آشنایی با سیره معصومین/ احکام/ پرسمان قرآنیسبک زندگی اسلامی و ایرانی) و رشـته‌های حفظ از بخش آوائی (حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء و حفظ 5جزء قرآن کریم) و رشته های معارفی از دو بخش نهج البلاغه و صحیفه سـجادیه (معارف نهج‌البلاغه و معارف صـحیفه سجادیه) به تاریخ 18/05/1400 موکول شد.

 آزمـون به‌صـورت مجـازی برگزار می‌شود و دانشـجویان فرصت دارنـد از تاریـخ 1400/04/15 الی 1400/05/15 بـا مراجعه به نشـانی الکـترونیکیQuranst.pnu.ac.ir  نسـبت به ثبت نـام و دریافت نام کاربری اقدام نمایند.

 

زمان برگزاری آزمون: دوشنبه 1400/05/18

 

دانشجویان می‌توانند از ساعت 8 تا 14 همان‌روز وارد سامانه شـده و در آزمون مربوط به خودشان شـرکت کننـد.

نکته: هر دانشجو صرفاً حق شرکت در یک رشته را خواهد داشت.

متسابقان محترم دانشـگاه‌ها می‌تواننـد درصورت ضـرورت و برای دریافت پاسـخ به سؤالاـت احتمالی باشـماره تماس 22485080- 021جنـاب آقای ابراهیمی (کارشـناس محترم) تماس حاصل نمایند.

آخرین اخبار