آخرین اخبار

در راسـتای تجلی توانمندی‌ها و استعداد‌های ارزشمند دانشجویان دختر و با هدف شناسایی و معرفی و ارتقـاء ظرفیت‌هـا، اسـتعداد‌ها و توانمنـدی‌های دختران دانشـجو در زمینه‌های فرهنگی هنری و اجتمـاعی و بـه منظـور اثربخشـی آنـان در پیشبرد اهـداف توسـعه‌ای کشـور در قـالب فعالیت‌های فرهنگی هنری در خوابگاه‌ها و دانشـگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب جهت انعکاس این نوع ظرفیـت‌هــا، "سومین جشـنواره ملی پروین اعتصـامی" مختص دانشـجویان دختر برگزار می‌شود.

متقاضـیان می‌تواننـد جهـت ثبـت نـام و شـرکت در این جشـنواره از روز چهارشنبه مورخ ۱۳ تیر ماه لغایت یکشنبه ۱۵ مهر ماه سال جاری به سامانه parvin.dmsrt.ir مراجعه نمایند.

فایل شیوه نامه
 

آخرین اخبار